میزان پیشرفت پروژه نیروگاه 25 مگاواتی گچساران

اخذ مجوزها و انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق : 100%
خرید زمین و انجام تغییر کاربری: 100%
انعقاد قرارداد خرید مولدها: 100%
آماده سازی زمین، تسطیح و دیوارکشی : 90%
تامین مالی پروژه : 70%

30

روز مانده به شروع عملیات اجرایی نیروگاه

عملیات دیوارکشی