مدت زمان باقیمانده تا اتمام عملیات احداث نیروگاه

میزان پیشرفت پروژه نیروگاه 25 مگاواتی گچساران

اخذ مجوزها و انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق : 100%
خرید زمین و انجام تغییر کاربری: 100%
انعقاد قرارداد خرید مولدها: 100%
آماده سازی زمین، تسطیح و دیوارکشی : 100%
تامین مالی پروژه : 100%
تحویل مولدها 100%
عملیات اجرایی نیروگاه 60%

آخرین تصاویر پروژه