نیروگاه سیکل ترکیبی

احداث نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت مفنا از سال 1399 آغاز خواهد شد. لذا از کلیه شرکت های علاقمند به مشارکت در سرمایه گذاری دعوت به عمل می آید.