نیروگاه های بادی

احداث مجموعه نیروگاه های بادی شرکت مفنا از سال 1399 آغاز خواهد شد. لذا از کلیه شرکت های علاقمند به مشارکت در سرمایه گذاری دعوت به عمل می آید.