اعضای هیات مدیره

نام و نام خانوادگی

به نمایندگی از سمت

سید حسین حسینی

امید آسایش و سرمایه ایرانیان

رئیس هیأت مدیره

کمال شعبانیان مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل
مرضیه بیات شرکت اقتصاد و رفاه فرهنگیان

نایب رئیس هیأت مدیره