اعضای هیات مدیره

نام عضو هیأت مدیره

به نمایندگی از سمت

سید حسین حسینی

شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان

رئیس هیأت مدیره

فیروز حسین زاده

شرکت سرمایه گذاری فرآیند

نایب رئیس هیأت مدیره

کمال شعبانیان

مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان

عضو هیأت مدیره و مدیرعامل

محمود شیرزاد دولت آبادی

سرمایه گذاری اقتصاد و رفاه فرهنگیان

عضو هیأت مدیره

بهزاد پورمحمدی رودسری امید آسایش و سرمایه ایرانیان

عضوهیأت مدیره