ترکیب سهامداران

نام شرکت

تعداد سهام درصد سهام

شرکت سرمایه گذاری فرآیند

9,600

96%

شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان

100

1%

موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان

100

1%

شرکت امید آسایش و سرمایه ایرانیان

100

1%

شرکت سرمایه گذاری اقتصادورفاه فرهنگیان 100

1%