میزان پیشرفت پروژه نیروگاه 25 مگاواتی سلطانیه

اخذ مجوزها و انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق : 80%
خرید زمین و انجام تغییر کاربری: 40%
انعقاد قرارداد خرید مولدها: 100%
آماده سازی زمین، تسطیح و دیوارکشی : 0%
تامین مالی پروژه : 30%