میزان پیشرفت پروژه نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی اسفندقه

اخذ مجوزها و انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق : 100%
خرید زمین و انجام تغییر کاربری: 100%
انعقاد قرارداد پیمانکاری: 50%
آماده سازی زمین، تسطیح و فنس کشی: 0%
تامین مالی پروژه : 30%

آخرین تصاویر پروژه