میزان پیشرفت پروژه های نیروگاه خورشیدی مدارس کرمان

اخذ مجوزها و انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق : 20%
هماهنگی های قانونی جهت استفاده از پشت بام مدارس 20%
انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق 10%
آماده سازی سقف مدارس 0%
تامین مالی پروژه 20%