نیروگاه های بادی

احداث مجموعه نیروگاه های بادی شرکت مفنا از سال 1401 آغاز خواهد شد. لذا از کلیه شرکت های علاقمند به مشارکت در سرمایه گذاری دعوت به عمل می آید.