• نام و نام خانوادگی
 • حسن محمودی
 • بهزاد سلمانی صمدی
 • کمال شعبانیان
 • به نمایندگی از
 • شرکت پتروشیمی مهتاب پارسیان
 • شرکت پتروفرهنگ
 • موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان
 • سمت
 • رئیس هیات مدیره
 • نائب رئیس هیات مدیره
 • مدیرعامل و عضو هیات مدیره