ترکیب سهامداران

نام شرکت

تعداد سهام

درصد سهم

مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان

147000

98%

امید آسایش و سرمایه ایرانیان 1500

1%

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد و رفاه فرهنگیان

1500

1%