• نام شرکت1500
  • شرکت پتروفرهنگ
  • موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان
  • شرکت پتروشیمی مهتاب پارسیان
  • تعداد سهام
  • 148499
  • 1
  • 1500