چشم انداز

چشم انداز شرکت مفنا، رسیدن به جایگاه یکی از 5 شرکت بزرگ تولیدی نیروگاهی در ایران طی 10 سال آتی می باشد.