سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های مختلف

یکی از مهم ترین فعالیت های شرکت مفنا، سرمایه گذاری در حوزه نیروگاهی شامل احداث و بهره برداری از نیروگاه های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی، نیروگاه های گازسوز مقیاس کوچک و نیروگاه های سیکل ترکیبی می باشد. شرکت مفنا علاوه بر سرمایه گذاری مستقل، آمادگی دارد در صورت توجیه پذیری، با سایر هلدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری نیز وارد سرمایه گذاری مشترک گردد.