گشایش LC پروژه گچساران


ee

گشایش اعتبار اسنادی (LC) پروژه نیروگاه گچساران انجام شد. بر این اساس، فرآیند تامین تجهیزات اصلی نیروگاه گچساران شامل موتور-ژنراتورهای نیروگاهی و متعلقات آن ها کلید خورد.