انعقاد قرارداد با شرکت وارتسیلا

rrشرکت مفنا با شرکت وارتسیلا قرارداد منعقد نمود. بر اساس این قرارداد، شرکت وارتسیلا مسئولیت تامین 48 دستگاه موتور-ژنراتور گازسوز با ظرفیت 9/7 مگاوات را جهت اجرای 16 پروژه نیروگاهی 25 مگاواتی شرکت مفنا عهده دار شد. مجموعه پروژه های مورد توافق در طی 5 سال اجرا خواهند شد.