• نام و نام خانوادگی
 • ابوالفضل ناطقی
 • مهدی ناموری آذر
 • نرگس عبداللهی
 • ساره اسلامی نسب
 • مهرداد صارمی
 • سمت
 • مشاور مدیر عامل
 • مدیر امور مالی و اداری
 • مدیر حسابرسی داخلی
 • مدیر امور بازرگانی و قراردادها
 • مدیر پروژه نیروگاه های گازی