ارزش ها

خلاقیت و نوآوری

شفافیت و صداقت

دقت و درایت در انتخاب پروژه های سودآور با توجه ویژه به محیط زیست